Placeholder

Školní řád

Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace

VypracovalIng. Ivana Tlapáková
SchválilIng. Ivana Tlapáková
Pedagogická rada projednala dne25.8.2020
Školní řád nabývá platnosti ode dne25.8.2020
Školní řád nabývá účinnosti ode dne1.9.2020

Změny ve školním řádu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.Ředitelka MŠ Vyhlídka 419 ve Valašském Meziříčí v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti předškolního věku
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dítěte před jejich vstupem do základní školy
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

Školní vzdělávací program MŠ Vyhlídka upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst.1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č.14/2005Sb. o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

Čl. I Povinné předškolní vzdělávání

Novela školského zákonač.178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1.září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole. Toto povinné předškolní vzdělávání je bezplatné.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu minimálně 4 hodin od 8.15 do 12.15 hodin. Není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku (viz. vyhláška č.16/2005 Sb. o organizaci školního roku v platném znění).

Dítěti je však zaručeno právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu.

Pravidla pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti

 • zdravotní důvody
 • rodinné důvody
 • ostatní po projednání s ředitelkou nebo zástupcem ředitelky školy

Zákonný zástupce je povinen do 3 dnů omluvit absenci a následně po návratu písemně doložit důvody nepřítomnosti dítěte a musí tak učinit do 3 dnů od vyžádání.

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

Pokud zákonný zástupce chce své dítě individuálně vzdělávat převážnou část školního roku, je povinen oznámit to ředitelce nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku (do konce května).

V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení doručeno ředitelce školy, na kterou bylo dítě přijato.

Oznámení bude obsahovat:

 • jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, u cizince místo pobytu
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte

Po obdržení oznámení ředitelka doporučí zákonnému zástupci oblasti ze vzdělávacího programu, ve kterých má být dítě rozvíjeno.

Ověření osvojení očekávaných výstupů v doporučených oblastech proběhne vždy druhé pondělí v listopadu, náhradní termín je první pondělí v prosinci. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření očekávaných schopností a dovedností s portfoliem kreseb a pracovních listů. Ověřování dovedností bude probíhat v dopoledních činnostech ve třídě. Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření ani v náhradním termínu, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy. Není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat. Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (s výjimkou kompenzačních pomůcek – §16 odst.2 písm.d školského zákona), hradí zákonný zástupce.

Čl.II Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

1. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

1.1 pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte

 1. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem o řádném očkování dítěte, (mimo povinné předškolní vzdělávání)
 2. vyplněný a podepsaný evidenční list dítěte potvrzený pediatrem o zdravotní způsobilosti dítěte
 3. oznámení rodičů o vyzvedávání dítěte
 4. přihlášku ke stravování

1.2 při přijetí dítěte k nepovinnému předškolnímu vzdělávání může ředitelka sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt v MŠ v délce nejvýše 3 měsíce.

1.3 Zápis do mateřské školy probíhá ve dni stanoveném ředitelkou školy po dohodě se zřizovatelem v rámci období od 2. do 16.5., veřejnost je o termínu informována na webových stránkách školy, v měsíčníku Zpravodaj i na nástěnce v MŠ. Při zápisu je zákonným zástupcům přiděleno registrační číslo, podle kterého si potom mohou zjistit, zda je jejich dítě do MŠ přijato.

1.4 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné MŠ, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná MŠ přerušila provoz.

2. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejní na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

3. Ukončení nepovinného předškolního vzdělávání dítěte

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení nepovinného předškolního vzdělávání dítětez následujících důvodů:

 • pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo zákonným zástupcem omluveno
 • závažné narušování provozu mateřské školy za strany zákonného zástupce
 • doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení
 • neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravného

4. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

4.1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu EU a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dní.

4.2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU) pokud jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale, mají právo pobytu na území ČR na delší dobu než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

Čl. III Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé dítě (dále jen „dítě“) má právo:

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání uvedené v záhlaví – Základní cíle…. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj osobnosti
 2. na zajištění činnosti a služeb poskytovaných Mateřskou školou Vyhlídka
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 4. být respektován jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • Dítěti s povinným předškolním vzděláváním je zaručeno právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno. Do mateřské školy tedy i v době vedlejších prázdnin může, ale nemusí docházet.
 • Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte
 • Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno dítě s podpůrným opatřením, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky, odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte, vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.
 • Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

2. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání

2.1 Zákonní zástupci dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé,mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školyv záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

2.2 Zákonní zástupci mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

2.3 Zákonní zástupci mají právo přispívat svými náměty a nápady k obohacení výchovně-vzdělávacího programu MŠ

2.4 Zákonní zástupci mají právo požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ.

3. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

 1. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu bylo vhodně a čistě upraveno
 2. na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednávaných závažných otázek, týkajících se pobytu dětí v MŠ
 3. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
 4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 5. oznamovat škole další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích
 6. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 7. sledovat všechny informace na nástěnkách a místech k tomu vyhrazených, na webových stránkách školy skolkavyhlidka.cz, třídních mailech
 8. spolupracovat při zajištění distančního vzdělávání, zajistit vyzvednutí a odevzdání materiálů k tomuto vzdělávání

4. Povinnosti dětí při předškolním vzdělávání dětí

Děti s plněním povinné předškolní docházky mají povinnost se vzdělávat.

Čl. IV. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky MŠ

1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka MŠ dohodne se zákonnými zástupci docházku dítěte a délku jeho pobytu v mateřské škole a zároveň písemnědohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.
 • Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno změnu opět dohodnout s ředitelkou MŠ.
 • Jedná-li se o děti, které se v mateřské škole pravidelně vzdělávají kratší dobu, než odpovídá provozu MŠ, lze dohodnout prodloužení docházky dítěte,jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce, následujícího po uzavření dohody. O uzavření této dohody ředitelka neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době.

2. Příchod dítěte do mateřské školy a jeho vyzvedávání

 • Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím.

2.2 Zákonní zástupci si své dítě přebírají po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka přímo ve třídě, popřípadě na zahradě MŠ, a to v době určené mateřskou školou pro vyzvedávání dětí.

 • V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnutá individuální délka jeho pobytu v MŠ, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání i předávání dítěte.
 • Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné podepsané pověření předají zákonní zástupci pedagogickým pracovnicím ve třídě.
 • Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvednou dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník
 1. pokusí se je kontaktovat telefonicky
 2. informuje telefonicky ředitelku školy
 3. řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči
 4. případně se obrátí na Policii ČR – podle §43 zákona č.283/1991 Sb.,ve znění pozdějších předpisů – každý má právo obrátit se na policejní útvar s žádostí o pomoc

(pozn.Učitelka si nesmí vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba, vykonávající činnost MŠ vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagog. pracovník předá jehozákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Doba,po kterou učitelka zůstává s dítětem po skončení své pracovní doby, se posuzuje jako nařízená práce přesčas. V této době musí s dítětem setrvávat na území mateřské školy.

3. Způsob informování zákonných zástupců dětí o jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

3.1 zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání ve Školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce, nebo na vyžádání u ředitelky MŠ.

3.2 zákonní zástupci se mohou během rokuprůběžně ústně informovat u pedagogického pracovníka ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání.

3.3 ve všech třídách svolávají pedagog. pracovníci 1 – 2krát ročně třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dítěte informováni o všech rozhodnutích MŠ týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením MŠ.

3.4 zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou školy nebo pedagog. pracovníkem individuální pohovor, na kterém budou projednány jejich podstatné připomínky ke vzdělávání dítěte v MŠ.

Ředitelka školy nebo pedagogický pracovník mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

4.1 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, divadelní představení, besídky apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogických pracovníků, popřípadě písemným upozorněním na nástěnkách v šatnách nebo místech k tomu určených.

4.2 V případě, že součástí akcí v bodě 4.1. bude finanční příspěvek vyšší než 80,- Kč, vyžádá si mateřská škola písemný souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takové akci, a pro děti, jejichž zákonní zástupci s jejich účastí nesouhlasí, zajistí po dobu konání takovéto akce dozor pracovníkem školy.

5. Omlouvání dětí s nepovinným vzděláváním zákonnými zástupci a způsob informování o jejich zdravotním stavu

5.1 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně mateřské škole.

5.2 V případě, že dítě onemocní, nebo se mu stane úraz, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce bez zbytečného odkladu osobně nebo telefonicky mateřské škole, a to včetně předpokládané nepřítomnosti dítěte v MŠ.

5.3 Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání informuje zákonný zástupce přijímacího pedagog. pracovníka o případných menších zdravotních obtížích, o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte a o dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

6. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v MŠ

6.1 Úhrada úplaty za vzdělávání – zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ

6.2 Úhrada stravného – zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici MŠ o úhradě stravného.

7. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi a ostatními zákonnými zástupci

7.1.Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 1. a) dodržují stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim mateřské školy
 2. b) řídí se školním řádem mateřské školy
 3. c) dodržují při vzájemné styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a ohleduplnosti.

Čl. V Provoz a vnitřní režim mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace vzděláván v mateřské škole

1.1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6.00 do 16.00 hod.

1.2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelemstanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, čerpání dovolené pedagog. pracovníků apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka MŠ zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

1.3Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1.2. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu MŠ zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole neprodleně po té, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

1.4 Vzdělávání v mateřské škole probíhá v8 třídách, přičemž dotříd MŠ lze zařadit děti podle věkových skupin.

1.5 Mateřská škola může organizovat ozdravné pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce, související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcích informuje MŠ zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programuprobíhá v základním denním režimu – viz nástěnky v šatnách jednotlivých tříd.

3. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

3.1 Děti se přijímají v době od 6.00 hod do 8.30 hod. Po předchozí dohodě se zákonnými zástupci se lze dostavit s dítětem i v jiné době.

3.2 Přivádění a převlékání dětí: Děti se převlékají v šatně za dohledu doprovodu, věci si ukládají podle značek do skříněk. Všechny věci zákonný zástupce poznačí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

3.3 Předávání a vyzvedávání dětí: přivádějící jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat učitelce a informovat o zdravotním stavu dítěte.Za děti zodpovídají až do předání učitelce. Doprovázející neponechávají dětí nikdy v šatně samotné. Děti z MŠ mohou vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené.

3.4 Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ: Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají zákonní zástupci mezi 12.00 – 12.15hod. Ostatní děti se rozcházejí od 14.15 do 16.00 hod. V případě, že si zákonný zástupce dítěte s celodenním pobytem potřebuje výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.

4. Způsob omlouvání dětí

Zákonný zástupce může omluvit nepřítomnost dítěte:

 • Osobně ve třídě učitelce, u povinného vzdělávání musí písemně do 3 dnů od návratu do školky
 • Písemně do sešitu ve vestibulu
 • Telefonicky: na číslech: 571 621 705, 571 611 617, 571 615 334
 • Mailem na adrese: jidelna@skolkavyhlidka.cz

5. Odhlašování a přihlašování stravy

Stravu je možno odhlásit nebo přihlásit v době od 6.00 do 12.30 hod., a to vždy den předem. Pouze v pondělí lze stravu odhlásit ráno do 7.30 hod. ještě i na tento den. Neodhlášený oběd

si může zákonný zástupce vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době od 11.00 do 11.30hod. ve školní kuchyni – platí pouze první den nepřítomnosti.

6. Pobyt venku

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně 2 hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, znečištění ovzduší nebo teplota pod -10°C, stejně tak extrémně vysoké teploty v letních měsících.

7. Změna režimu

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních představení, besídek, dětských dnů, a jiných akcí.

Čl.VI Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 • Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagog. pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagog.pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitelka počet pedagogic.pracovníků tak, aby na jednoho připadlo nejvýše:
 1. 20 dětí z běžných tříd
 2. 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením
 3. Výjimečně může ředitelka MŠ zvýšit počty dětí uvedené
 4. V odstavci 1.3 a), nejvýše však o 8 dětí
 5. V odstavci 1.3 b), nejvýše však o 11 dětí
  • Při zvýšení počtu dětí v odstavci 1.3 nebo při specifických činnostech, při pobytu venku v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka MŠ k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagog. pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
  • Při zajišťování ozdravných pobytů, popřípadě výletů, určí ředitelka počet pedagog. pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
  • Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí ve třídě může pedagog. pracovník,pokud má při přebírání dítěte podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
  • Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si pedagog.pracovník může od zákonného zástupce vyžádat písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že je dítě zdravé a může být v kolektivu ostatních.
  • Všichni zaměstnanci MŠ jsou povinni poskytnout první pomoc dětem i kolegům, zajistit popřípadě doprovod dítěte do zdravotního zařízení a ihned informovat vedení školy a zákonného zástupce
  • Do mateřské školy nepatří: cenné věci, předměty s ostrou hranou, jídlo, žvýkačky. Předejděte ztrátám a ublížení na zdraví.
  • V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí, která vychází z metodického pokynu MŠMT

2. Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

2.1 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, TV apod.),vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlovány pozitiva zdravého životního stylu.

2.2 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu v MŠ mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagog. pracovníky a mezi pedagog. pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

2.3 V celém areálu školy platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek a práce pod jejich vlivem.

2.3 Podrobně je tato problematika zpracována v příloze ŠVP MŠ – „Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy“.

Čl.VII Zacházení s majetkem mateřské školy

1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy

2.1 Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a jeho předání učitelce a pro vyzvednutí a převlečení dítěte při odchodu z MŠ a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte nebo jeho stravování.

2.2 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinnichovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

3. Zabezpečení budovy MŠ

Školní budova je zabezpečena proti cizímu vniknutí, zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje přidělení číselného kódu na otevření dveří budovy. Tento číselný kód je určen každému dítěti. Zvenčí lze kódem otevřít pouze v době stanovené pro přijímání a odcházení dětí, jinak je budova uzamčena. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově.

4. Další bezpečnostní opatření

Ve všech budovách a prostorách mateřské školy platí přísný zákaz kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů a odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

Čl.VIII Distanční výuka

1. Zajištění distančního vzdělávání

Mateřská škola je povinna zajistit dětem s povinnou předškolní docházkou vzdělávání distančním způsobem v případě uzavření školy nebo třídy. Podmínkou pro tento stav je: 1.vyhlášení mimořádné krizové situace

2.více jak 60% absence dětí s povinnou předškolní docházkou v dané třídě.

Zákonnému zástupci bude sdělen termín předání materiálů k domácímu vzdělávání, následně budou předány a po oznámené době, pokud se situace nevrátí k normálu, budou zákonným zástupcem (ZZ) vráceny do poštovní schránky školy k vyhodnocení. O tomto termínu bude ZZ informován třídním mailem a na webových stránkách školy.

V době distančního vzdělávání mateřská škola nezodpovídá za úrazy dětí.

TENTO ŠKOLNÍ ŘÁD JE ZÁVAZNÝ A RUŠÍ PLATNOST ŠKOLNÍHO ŘÁDU Z 1.9.2019

Účinnost od: 1. září 2020

Ve Valašském Meziříčí dne: 24.srpna 2020

Ing. Ivana Tlapáková
ředitelka školy


Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".