Placeholder

Projekty

Šablony v novém kabátě OP JAK

Mateřská škola Vyhlídka ve Valašském Meziříčízískala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora MŠ Vyhlídka formou zjednodušených projektů Šablony I. OP JAK“ (reg. č. projektu:CZ.02.02.03/00/22_002/0000586). Podpora byla získána v rámci nového Operačního programu Jan Amos Komenský, výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny.Šablony OP JAK navazují na úspěšnou realizaci šablony I., II. a III.z OP VVV a pokračují tak v celostní podpoře českého vzdělávacího systému.

Projekt je realizován v období od 1.9.2022 do 31.1.2023 a cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti,prostřednictvím podpůrných personálních pozic školní asistent MŠ.Zajištěna tak opět bude personální podpora mateřské školy v podobě školních asistentů.Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. Školní asistent pro MŠ může vykonávat také činnosti chůvy. V takovém případě bude školní asistent pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
Operační program:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Financování:  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj – 5 %
Příjemce dotace:  Zlínský kraj

Všeobecný cíl:
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu:  Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace
Rozpočet partnera:  185.058,00Kč
Období realizace partnera: 01.09.2021 – 31.03.2022

Realizované aktivity partnera:

  • KA 2 Polytechnické vzdělávání
  • KA 2.1 Rozvoj vzdělávacích kompetencí pedagogických pracovníků MŠ/ZŠ/SŠ

Placeholder

MŠ Vyhlídka navazuje na projekt „šablony I“

Podpora MŠ Vyhlídka formou projektu šablon III

Mateřská škola Vyhlídka ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora MŠ Vyhlídka formou

projektu šablon III“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018966).

Finanční podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,

výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva

č. 02_20_080 – Šablony III – mimo hlavní město Praha. Mateřská škola Vyhlídka tak navazuje na úspěšné projekty Šablony I a Šablony II realizované v předchozích letech.

Projekt je realizován v období 1. 2. 2021 – 31. 1. 2022. Jeho cílem je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude personální podpora MŠ v podobě školního asistenta, jehož úkolem je pomoci pedagogům zejména při podpoře dětí ohroženým školním neúspěchem, resp. dětí, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. Díky projektu může škola využít také chůvu, s jejíž pomocí mohou být do dětského kolektivu mateřské školy integrovány také dvouleté děti. Z dalších aktivit pak MŠ v rámci projektu zrealizuje čtyři Projektové dny ve výuce. Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Realizace projektu celkově povede ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání na naší škole.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Placeholder

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".