Placeholder

Řád školní jídelny

Zvýšení ceny stravného

Od 1.9.2021 dochází k úpravě finančních limitů na nákup potravin v souhlasu s vyhláškou č.172/2021 Sb.,.

Výše stravného se od školního roku 2022/2023 stanovuje takto:

Děti do 6 let 41 Kč

 • přesnídávka 10 Kč
 • oběd 19 Kč
 • svačina 8 Kč
 • pitný režim 4 Kč

Děti od 7 do 10 let 44 Kč

 • přesnídávka 10 Kč
 • oběd 22 Kč
 • svačina 8 Kč
 • pitný režim 4 Kč

Při celoměsíčním neodebírání odpolední svačiny se poplatek snižuje o 8,-Kč u obou kategorií.


Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny

Školní stravování

Vyplývá z:

 • zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • platných hygienických předpisů

Stravování v mateřské škole

 • celodenní (1.kategorie zahrnuje přesnídávku, oběd, svačinu, pitný režim)
 • polodenní (2.kategorie zahrnuje přesnídávku, oběd, pitný režim)

Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Strávník má právo:

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 • na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
 • na kulturní prostředí při stolování
 • na kompletní porci odpovídající normativu dle věkových kategorií
 • na dostatek času pro konzumaci oběda
 • děti nejsou nuceny ke konzumaci celého vydaného jídla a vrácení k dojídaní, jsou pouze vybídnuty k ochutnání

Strávník má povinnosti:

 • dodržovat vnitřní řád školní jídelny chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 • řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy
 • odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli
 • užívat majetek školy jen v souvislosti se školním stravováním

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 • pedagogický pracovník zajišťující dohled nad dětmi zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření
 • děti jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování
 • dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy jsou povinni respektovat práva dětí a zajišťovat jejich uplatňování
 • vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

Přihlašování strávníků

Dítě je nutné přihlásit u vedoucí stravování na začátku docházky do zařízení mateřské školy (vyplněním Přihlášky ke stravování). Děti jsou automaticky přihlášeny do 1. kategorie (celodenní), dále je možné přehlašovat v rámci těchto kategorií pouze po celých kalendářních měsících.

Každou změnu ohledně kategorií nebo docházky je nutné nahlásit neprodleně vedoucí stravování.

Odhlašování strávníků

V pondělí se strava odhlašuje do 7:30 hodin ráno na ten samý den.

Ostatní dny se strava odhlašuje den předem do 12:30 hodin do knihy odhlášek nebo telefonicky na číslech nebo na webových stránkách: www.skolkavyhlidka.cz (nestačí jen oznámit učitelce na třídě nepřítomnost dítěte)

571 611 617 Školní jídelna 571 621 705 MŠ horní budova 571 615 334 MŠ spodní budova

První den nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole, proto je i strava přihlášená na tento den účtována za sníženou cenu (jen finanční normativ).Rodiče jsou si vědomi toho, že za neodhlášený a neodebraný oběd nesou finanční úhradu v pořizovací ceně potravin, a že tento oběd bude rozdělen ostatním dětem jako přídavek.Tuto skutečnost na sebe rodiče přijímají přihlášením dítěte ke stravování.

Rodiče si mohou v první den nemoci dítěte vyzvednout neodhlášený oběd na určeném místě v kuchyni školy do jídlonosiče v době od 11:00 – 11:20 hod. 

Strava vydaná do jídlonosiče v ten den, je určena k přímé spotřebě, bez dalšího skladování.

Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, par. 4, odst. 9 je zákonný zástupce dítěte POVINEN odhlásit dítě ze stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve školce.

Kalkulace cen

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v příloze č. 2, stanoví nové finanční normativy na nákup potravin a rozlišení strávníků na kategorie:

 • do 6 let
 • od 7 do 10 let.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku (1.9. – 31.8.),

ve kterém dosahují věku šesti nebo sedmi let.

Stravné

 •  do 6 let 41 Kč / celkem za měsíc 902 Kč (přesnídávka 9 Kč, oběd 20 Kč, svačina 8 Kč, pitný režim 4 Kč)
 • od 7 do 10 let 44 Kč / celkem za měsíc 968 Kč (přesnídávka 9 Kč, oběd 23 Kč, svačina 8 Kč, pitný režim 4 Kč)

Při celoměsíčním neodebírání odpolední svačiny se poplatek snižuje o 8 Kč

na 1 den činí

 • do 6 let 33 Kč / celkem za měsíc 726 Kč
 • od 7 do 10 let 36 Kč / celkem za měsíc 792 Kč

Je-li dítě alergické na určitou potravinu (např. mléko) rodiče zajistí náhradní variantu, následující výdej potraviny je zajištěn „Dohodou o poskytování stravování dítěte v mateřské škole“. Platba stravy probíhá podle stanovených podmínek.

Je-li dítě alergické na více potravin a nemůže se v mateřské škole stravovat, rodiče zajistí náhradní variantu, následující výdej potravin je zajištěn „Dohodou o poskytování stravování dítěte v mateřské škole“. Platba stravy neprobíhá, probíhá pouze platba úplaty (pokud dítě platí).

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), č. 1169/2011 ze dne 25.10.2011 s účinností od 13.12.2014, článek 21, jsou na jídelním lístku číslem označeny určité látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, uvedené v příloze II., které připravovaný pokrm nebo nápoj obsahuje. Rozklíčení druhu lepku a skořápkových plodů na vyžádání u vedoucí ŠJ, popřípadě u hlavní kuchařky.

Jídelní lístek je vyvěšen na chodbě při vstupu do mateřské školy a na webových stránkách, vždy v pátek na následující týden.

Úplata

Na 1 dítě 400 Kč 

Úplatu neplatí předškoláci – jsou osvobozeni automaticky dle data narození.

Úplatu neplatí – děti s odloženou povinnou školní docházkou – jsou osvobozeni automaticky dle data narození

Způsob a termíny platby

Platby za stravné i úplatu se provádí bezhotovostně na účet (všechny banky – souhlas s inkasem).

Platby za kalendářní měsíc jsou splatné do 15. dne příslušného měsíce (na daný měsíc). Ve výjimečných případech lze stravné uhradit v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ.

Všechny banky – jeden souhlas s inkasem (z jednoho příkazu se strhává stravné i školné).

Při zadávání souhlasu s inkasem přes internet (nebo i na pobočce) se zadává číslo účtu 19-69 94 96 02 07/ 0100, bez udání variabilního symbolu, stravné na 12 měsíců, periodicita 01 – měsíčně, limit bez omezení (nebo 1 500 Kč za 1 dítě).V případě problémů volej telefonní číslo 571 611 617 (vedoucí školní jídelny v MŠ).

V případě, že platba přes inkaso nebude provedena, je potřeba částku jednorázově poslat na účet číslo 19 -69 94 96 02 07/ 0100 (do poznámky uveďte jméno dítěte, pro zařazení platby).

Odhlášená strava se odečítá po uzavření měsíce a tím se snižuje záloha za stravné na další měsíc.

Při odchodu dítěte do školy si musíte sami souhlasy zrušit.

Sankce

V případě, že zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje neuhradí platby ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou školy na splátkovém kalendáři nebo jej nebude dodržovat, může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění určené zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v mateřské škole.

Webové stránky: www.skolkavyhlidka.cz

Email vedoucí jídelny: jidelna@skolkavyhlidka.cz

Telefon vedoucí jídelny:  571 611 617 (paní Kovářová)

Vnitřní řád školní jídelny

Závodní stravování

Přihlašování, odhlašování strávníků, podmínky úhrady stravného jsou shodné se školním stravováním. Zaměstnanci školy platí 20,- Kč (za měsíc 440,-Kč).

Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo během stanovené směny, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá aspoň 3 hodiny, přičemž za přítomnost v práce se považuje i další vzdělávání – prohlubování kvalifikace mimo pracoviště.

Trvá-li pracovní cesta déle než 5 hodin, je zaměstnanci poskytnuto stravné dle vnitřní směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad. Trvá-li pracovní cesta méně než 5 hodin, bude zaměstnanci umožněno stravovat se obvyklým způsobem (oběd na pracovišti v době od 11.30 do 12.15 hodin).

Zaměstnancům lze poskytnout stravu i v době nepřítomnosti dětí ve škole (příprava tříd na začátek školního roku).

Zaměstnancům nelze poskytnout stravu v době pracovní nepřítomnosti, studia a samostudia. U hlavního jídla pořizovací cena surovin nemůže být snížena o příspěvek z FKSP.

Organizace může důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu, poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo denně.

V organizaci není možné z organizačních, hygienických a personálních důvodů zabezpečit stravu s dietním omezení (cukrovka, bezlepková dieta apod.), které vyžadují speciální úpravu stravy, na kterou nejsme vybaveni.

Organizace nebude studentům středních škol a zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr poskytovat žádnou stravu.

Organizace, který vykonává práci v jejím vlastním zařízení závodního stravování a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, uhradí za každou odpracovanou směnu sníženou úhradu za jedno hlavní jídlo, pokud neprokáže, že se v tomto stravovacím zařízení nestravuje.

Cizinci mimo státy EU může být poskytováno stravování za finanční normativ. 

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".